website chính thức của tàixỉu online

STCE JOURNAL thuộc hệ thống ACI

tàixỉu online

Journal of Science and Technology in Civil Engineering của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã được công nhận thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI)

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng của Trường Đại học Xây dựng hoạt động theo Giấy phép số 320/GP-BTTTT ngày 27/02/2012 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 299/GP-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Công văn số 76/BTTTT-CBC ngày 12/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng có số lượng kỳ xuất bản hàng năm là 8 số, trong đó 5 số bằng tiếng Việt và 3 số bằng tiếng Anh. Tạp chí có mã số  và e-ISSN 2734-9268 cho các số bằng tiếng Anh;  và e-ISSN 2734-9489 cho các số bằng tiếng Việt. tàixỉu online

Dự án “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quyết định số 2841/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2018 với thời gian thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2021 (trong vòng 3 năm) và yêu cầu Tạp chí bằng tiếng Anh được công nhận thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á ( - ACI). Để thực hiện Dự án được hiệu quả, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã có Quyết định số 818/QĐ-ĐHXD ngày 27/6/2018 về việc thành lập Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng với mục tiêu trực tiếp triển khai thực hiện các công việc tạp chí và đảm bảo được yêu cầu về tính chuyên trách, độc lập trong hoạt động tạp chí khoa học.

Với sự quyết tâm và định hướng đúng đắn của Nhà trường, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín ở trong nước cũng như ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xây dựng. Tạp chí bằng tiếng Anh (Journal of Science and Technology in Civil Engineering – STCE Journal) đã được công nhận là tạp chí quốc gia uy tín theo Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019. Tiếp theo, Tạp chí bằng tiếng Anh đã được công nhận thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á ( - ACI) vào ngày 30/4/2020 (sau gần 2 năm thực hiện Dự án). Journal of Science and Technology in Civil Engineering là tạp chí thứ 15 của Việt Nam được công nhận thuộc hệ thống ACI và đồng thời là tạp chí duy nhất về lĩnh vực xây dựng của Việt Nam thuộc ACI. Theo quy định tính điểm cho các tạp chí khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, mỗi bài báo đăng trên Journal of Science and Technology in Civil Engineering sẽ được tính tối đa là 1,25 điểm.

Với thành quả khẳng định được vị thế ở Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đang tiếp tục từng bước được hoàn thiện hơn nữa để phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế, từ đó hướng đến gia nhập vào hệ thống trích dẫn quốc tế Scopus và ESCI. Do vậy, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng rất mong nhận được những bài báo chất lượng từ các nhà khoa học ở trong và ngoài nước. Chi tiết xin vui lòng xem tại địa chỉ: //stce.vsncash.com/index.php/en/index.

Journal of Science and Technology in Civil Engineering under National University of Civil Engineering has been included in ASEAN Citation Index (ACI)

Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE Journal) under National University of Civil Engineering (NUCE) operates under License No. 320/GP-BTTTT signed on 27 February 2012 and License No. 299/GP-BTTTT issued on 6 June 2016 by the Ministry of Information and Communications. According to Official Dispatch No. 76/BTTTT-CBC dated on 12 January 2018 of the Ministry of Information and Communications, the STCE Journal is permitted to publish 8 issues yearly, in which 3 issues are in English with  and e-ISSN 2734-9268 and 5 issues in Vietnamese with  and e-ISSN 2734-9489.

Project “Improving quality of Journal of Science and Technology in Civil Engineering following international standards” has been approved by the Ministry of Education and Training under Decision No. 2841/QD-BGDĐT signed on 06 August 2018 with effect from August 2018 to July 2021 (3-year project), requiring the English version of the STCE Journal must be included in  (ACI) before the completion date. To implement the project effectively, on 27 June 2018, the National University of Civil Engineering issued Decision No. 818/QĐ-ĐHXD on the establishment of the Office of the STCE Journal with the aim of directly implementing all works related to journal activities and ensuring specialization as well as independence in scientific journal activities.

With high enthusiasm for the work, the STCE Journal has gradually affirmed its position and prestige in the field of civil engineering not only in Vietnam but also in Southeast Asia. The Journal of Science and Technology in Civil Engineering has been recognized as a prestigious national journal under Decision No. 151/QD-HDQL-NAFOSTED since 9 August 2019 and has been indexed in ACI since 30 April 2020 (just nearly two years after the project start date). At that moment, the STCE journal was the 15th journal in Vietnam included in ACI database and it was the only journal specialized in the field of civil engineering. After being included in ACI database, all articles published in the STCE Journal will be evaluated to be 1.25 points at maximum for each article as shown in the scoring rule for scientific journals of the State Council for Professorship.

With the results achieved in Vietnam, the Journal of Science and Technology in Civil Engineering is continuing to improve its quality and citation index to meet international standards, further aiming to be indexed in SCOPUS and ESCI database. Therefore, the STCE Journal looks forward to receiving qualified manuscripts not only in Vietnam but in over the world. More information about the STCE Journal, submission and peer review process, and others can be found at .