website chính thức của tàixỉu online

Lãnh đạo trường qua các thời kì

Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Xây dựng Hà Nội qua các thời kỳ

tàixỉu online

Từ 1966 đến 1969

Đồng chí TRẦN ĐỨC TRÂN

tàixỉu online

Từ 1969 đến 1976

Đồng chí HÀ TRÌNH

tàixỉu online

Từ 1976 đến 1979

Đồng chí NGUYỄN XUÂN ĐẶNG

tàixỉu online

Từ 1979 đến 1984

Đồng chí NGUYỄN XUÂN TRỌNG

tàixỉu online

Từ 1984 đến 1999

Đồng chí NGUYỄN TẤN QUÝ

tàixỉu online

Từ 1999 đến 2010

Đồng chí ỨNG QUỐC DŨNG

tàixỉu online

Từ 2010 đến 2014

Đồng chí LÊ VĂN THÀNH

tàixỉu online

Từ 2014 đến 10/2023

Đồng chí PHẠM DUY HÒA

tàixỉu online

Từ 11/2023 đến nay

Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH THI

tàixỉu online

Từ 1966 đến 1977
NGND NGUYỄN SANH DẠN

tàixỉu online

Từ 1977 đến 1982
GS.TS. ĐỖ QUỐC SAM

tàixỉu online

Từ 1982 đến 1990
GS.TSKH. NGND PHẠM NGỌC ĐĂNG

tàixỉu online

Từ 1990 đến 1994
GS.TSKH. NGND NGUYỄN VĂN CHỌN

tàixỉu online

Từ 1994 đến 1998
GS.TSKH. NGƯT NGUYỄN NHƯ KHẢI

tàixỉu online

Từ 1999 đến 2004
PGS.TS. NGƯT NGUYỄN LÊ NINH

tàixỉu online

Từ 2004 đến 2009
PGS.TS.NGƯT NGUYỄN VĂN HÙNG

tàixỉu online

Từ 2009 đến 2014
TS. LÊ VĂN THÀNH

tàixỉu online

Từ 2014 đến 10/2023
PGS.TS PHẠM DUY HÒA

 

tàixỉu online

Từ 11/2023 đến nay

PGS.TS HOÀNG TÙNG

tàixỉu online

Từ 1966 đến 1969
TRẦN ĐỨC TRÂN

tàixỉu online

Từ 1669 đến 1976
HÀ TRÌNH

tàixỉu online

Từ 1976 đến 1977
NGUYỄN XUÂN ĐẶNG

tàixỉu online

Từ 1976 đến 1979
NGUYỄN VĂN HƯỜNG

tàixỉu online

Từ 1979 đến 1982
LÊ VĂN THƯỞNG

tàixỉu online

Từ 1979 đến 1983
NGUYỄN XUÂN TRỌNG

tàixỉu online

Từ 1979 đến 1982
VŨ VĂN TUẤN

tàixỉu online

Từ 1983 đến 1994
NGUYỄN TẤN QUÝ

tàixỉu online

Từ 1985 đến 1990
NGUYỄN MẠNH YÊN

tàixỉu online

Từ 1987 đến 1994
ĐỖ HỮU NGHĨA

tàixỉu online

Từ 1990 đến 1994
NGUYỄN XUÂN LIÊN

tàixỉu online

Từ 1990 đến 1994
GS.TSKH. NGƯT NGUYỄN NHƯ KHẢI

tàixỉu online

Từ 1990 đến 1998
PGS.TS. NGƯT NGUYỄN LÊ NINH

tàixỉu online

Từ 1994 đến 1998
VŨ LIÊM CHÍNH

tàixỉu online

Từ 1994 đến 1998
Đ/C ỨNG QUỐC DŨNG

tàixỉu online

Từ 1999 đến 2003
ĐÀO VĂN TOẠI

tàixỉu online

Từ 1999 đến 2003
NGUYỄN MẠNH THU

tàixỉu online

Từ 1999 đến 2003
LÊ VĂN THÀNH

tàixỉu online

Từ 2004 đến 2009
NGUYỄN MINH HÙNG

tàixỉu online

Từ 2004 đến 2009
TRẦN VĂN TÂM

tàixỉu online

Từ 2009 đến 2014
PHẠM DUY HÒA

tàixỉu online

Từ 2009 đến 2014
PHẠM HÙNG CƯỜNG

tàixỉu online

Từ 2009 đến 2019
PHẠM QUANG DŨNG

tàixỉu online

Từ 2014 đến 2019
PHAN QUANG MINH

tàixỉu online

Từ 2014 đến nay
PHẠM XUÂN ANH

tàixỉu online

Từ 2019 đến nay
HOÀNG TÙNG

tàixỉu online

Từ 2019 đến nay
NGUYỄN HOÀNG GIANG

tàixỉu online

Chủ Tịch HĐT từ 2014 - 2019

PGS.TS TRẦN VĂN TẤN

tàixỉu online

Chủ Tịch HĐT từ 2019 - nay

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI