website chính thức của tàixỉu online

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

tàixỉu online

1. SỨ MẠNG: 

Đào tạo nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức; đồng kiến tạo vì sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

2. TẦM NHÌN: 

Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực với nòng cốt là kỹ thuật và công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

3. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI: 

Trách nhiệm - Sáng tạo - Chất lượng và Hiệu quả.