website chính thức của tàixỉu online

Trường ĐHXD chính thức là một trong bốn Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định quốc tế HCERES

1770

Trường ĐHXD chính thức là một trong bốn Trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn KĐCLGD bởi tổ chức kiểm định quốc tế HCERES

Bắt đầu: 08:00 12/06/2017  (GMT + 07)
Kết thúc: 10:30 21/09/2017  (GMT + 07)
Địa điểm: Đại học Xây Dựng Hà Nội