website chính thức của tàixỉu online

Thông báo số 824/TB-ĐHXDHN Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần Block 2 học kỳ I năm học 2023-2024

Thông báo số 824/TB-ĐHXDHN-KTĐB về việc triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần Block 2 học kỳ I năm học 2023-2024.
Thông tin chi tiết xem tại thông báo và hướng dẫn thực hiện khảo sát đính kèm.
Trân trọng./