website chính thức của tàixỉu online

Quyết định cử viên chức đi học lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng và An ninh, đối tượng 4 năm 2023

Điều 1. Cử 72 viên chức đi học lớp “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023” do trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức (có danh sách kèm theo)

Thời gian: 04 ngày, từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 28/12/2023.

Khai giảng: 08h00, thứ Hai ngày 25/12/2023.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Điều 2. Trưởng các phòng Tổ chức Cán bộ, Tài vụ; Trưởng các đơn vị có liên quan và các viên chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.